Söylem 3. Uluslararası Filoloji Sempozyumu / Akyaka, 24-26 Mayıs 2024

1. Gönderilen bildiriler daha önce herhangi bir toplantıda sunulmamış ve yayımlanmamış olmalıdır. 

2. Sempozyumun kapsamı dil ve edebiyat çalışmalarıyla sınırlıdır: Batı dilleri ve edebiyatları, Doğu dilleri ve edebiyatları, Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim, çeviribilim vb.

3. Sözlü bildiriler 12 dakikalık süre içinde sunulacak şekilde düzenlenmelidir. Basım için verilecek tam metinse 15 sayfayı geçmemelidir. Bildiriler Türkçe ya da İngilizce sunulabilir.

4. Bildiri özetleri ve bildiri tam metinleri Word formatında olmalı, metinde 11 punto times newroman karakteri kullanılmalı, atıf sistemi olarak APA tercih edilmelidir. Paragraf başı değeri 1 cm, satır arası değeri 1,2 olmalıdır. 

5. 5 satır ve üstü alıntılar bağımsız bir paragrafta 10 punto olarak verilmeli, bu blok alıntılarda sağdan ve soldan 1,5 cm girinti verilmelidir.

6. Bildiri özetlerinin hacmi en az 200, en fazla 300 sözcükten oluşmalıdır.

7. Bildiri özetleri, sempozyum hakkındaki sayfada belirtilen tarihe kadar ilgili eposta adresimize gönderilmelidir. 10 Mayıs 2024 tarihinde kabul edilen bildiriler, sempozyum sayfasından duyurulacaktır. 

Eposta: [email protected]

YENİ DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

 

Söylem 3. International Philology Symposium / 24-26 May 2024

1. Submitted papers must not have been presented or published in any meeting before.

2. The scope of the symposium is limited to language and literature studies: Western languages ​​and literatures, Eastern languages ​​and literatures, Turkish language and literature, contemporary Turkish dialects and literatures, comparative literature, linguistics, and translation studies.
3. Oral presentations should be arranged in a way that they will be presented within 15 minutes. The full text to be submitted for printing should not exceed 15 pages. Papers can be presented in Turkish or English.

4. Abstracts and full texts of papers should be in word format, 11-point times new roman should be used in the text, and APA should be preferred as the citation system. The beginning of the paragraph value should be 1 cm and the valoue between lines should be 1,2.

5. Quatations of 5 lines or more should be given in an independent paragraph in 10 font size, and in these block quotes, 1,5 cm indent should be  given from the right and left.

6. The volume of the abstracts should be minimum 200 and maximum 300 words.
7. Abstracts should be sent to our relevant e-mail address until the date specified on the page about the symposium. Papers accepted on 10 May 2024 will be announced on the symposium page.

Email: [email protected]