SÖYLEM ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU

YÜZ YÜZE PROGRAM

 

6 EKİM 2023, CUMA

AÇILIŞ                       9.00 - 09.30

Açılış Konuşması      : Prof. Dr. Oktay Yivli

 

1. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Tilbe                                               Saat: 09.30-10.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Gökhan Dinar

Ali Tilbe

Çoksesli Bir Yeniötesi Romanı: Mohammed Mbougar Sarr’ın La Plus Secrète Mémoire des Hommes (İnsanların En Gizli Hatırası)

Çiğdem Alp Pamuk

Women, Art and Sublimation: Music as a Transformative Force in Ian McEwan’s

On Chesil Beach

Birsel Sağıroğlu

Gazelde Edebîlik: Dilin Cisimleşmesi, Ahlakilik ve Kurmaca

Nilay Bilir

Yeni Tarihselcilik Yeni Bir Tez mi Sunuyor?

ARA: Çay, Kahve Molası

2. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeki Taştan                                        Saat: 11.00 - 12.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Zeki Taştan

12 Eylül Darbesi’nin Gerçek Mağdurları Kadınlar: Yollarda

Çiçek Demirtaş Önder

Kitle Gerçeküstülüğü ve Postmodern Dönem Türk Romanlarında Görünümü

Erhan Gürpınar

Ali Yüce’nin Şeytanistan Romanında Simgesel Dil ve Kutuplaşma

Nevriye Bozdemir

Tutkunun Tutsakları: Macbeth ve Finten

ÖĞLE ARASI

3. Oturum                     Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Pala Mull                           Saat: 13.30-14.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Çiğdem Pala Mull

Doğa, İnsan ve Teknolojinin Sınırları: Emily Dickinson ve Walt Whitman’ın Şiirlerinde Tren İmgesi

Ümral Deveci

Can Yücel’in Şiirlerinde Çocuksu Dokunuşlar

Mahmut Babacan

Oktay Yivli’nin Şiirinde İmge Olarak Doğa

Gizem Ece Gönül

Arzular ve Engeller Odağında Cahit Sıtkı Tarancı’nın Poetik Evreni

Kaan Tanyeri

Şiir Dilinde Yinelemenin İşlevi

ARA: Çay, Kahve Molası

4. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü                 Saat: 15.00 - 16.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Sevtap Günay Köprülü

Masallarda Kalpli Deyim Çevirisi

Okan Arslan

The Effective Use of Short-term Memory in Escort Interpreting: The Impacts of Memory Training on the Students of the Department of Translation and Interpreting within the Scope of Justa Holz- Mänttäri’s ‘Translatorial Action’ Theory

Alaz Pesen

Translatorial Landscapes from my Country: Nâzım Hikmet in English

Elif Arslanoğlu

Çeviri Çocuk Edebiyatında Argo Ögelerin Yeri

Fahrettin Erbaş

Kültürel Olguların Çevirisinde Karşılaşılan Sorunlar: Ğassan Kenafani’nin Güneşteki Adamlar Romanı Çevirilerinin Çeviri Kuramları Üzerinden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

ARA: Çay, Kahve Molası

5. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Soner Akpınar                                  Saat: 16.30 - 17.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Ali Tilbe

Haluk Turğut

Nedim Gürsel’den Bir Siyasal Roman: Şeytan, Melek ve Komünist

Soner Akpınar

Nursena Dönmez

Ahmet Erhan Şiirinde Ölüm Teması

Gülnar Davudova

Buket Uzuner’in Defne Kaman’ın Maceraları-Ateş Romanında Ekoeleştiri

Ali Tilbe

Yusuf Topaloğlu

Azouz Begag’ın Şabalı Çocuk (Le Gone Du Chaâba) Adlı Göç Romanı: Dilsel ve İzleksel Ögeler

 

7 EKİM 2023, CUMARTESİ

A SALONU

1. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melike Üzüm                                         Saat: 09.00-10.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Ertan Kuşçu

Yabancı Dil Fransızca Sözcük Öğreniminde Yeni Nesil Öğrenme Araçları

Anila Polat

Metin Polat

Arnavut Halk Türkülerinde Türkçe ve Türk Kültürü Unsurları

Bilge Gökter Gençer

Söylemde “Bakındı, Deyindi” Sözcüklerinin İşlevleri

Melike Üzüm

Söylemde “ya” Parçacığının Kanıtsallık İşlevi

 

B SALONU

1. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevim Karabela Şermet                                       Saat: 09.00-10.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Cafer Gariper

Nâzım Hikmet’in Bakışıyla Sait Faik

Sevim Karabela Şermet

Fakir Baykurt’un Romanlarında Devlet Adamları ve Politik Figürler

Emir Ali Şahin

“Küçük Fıkralar” Örneğinden Halit Ziya Uşaklıgil’in Hikâyelerinde Melankolik ve Marazi Tipler

Burak Biçer

Sait Faik’in Öykülerinde Epifani ya da Aydınlanma Anı

Tahsin Yaprak

Akılötesi Dil ve Şiirde Dil-Anlam İlişkisi

ARA: Çay, Kahve Molası

A SALONU

2. Oturum                    Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamil İşeri                                             Saat: 10.45-12.00

Katılımcı

Bildirinin Adı

Cüneyt Akkuş

Bağlam Sapması Örneklerinden Hareketle Söylem Çözümlemesi

Nurgül Özdemir

Türk ve Rus Üniversite Sloganlarının Söylem Analizi

Esra Aydın

Kamil İşeri

İnsan ve Toplum Bilimleri Alanlarında Kullanılan Üstsöylemsel Adların Sözcük-Dilbilgisel Örüntüleri

Züleyha Hande Akata

Reklam Dilinde İndirim

Raziye Ersan

Karar Alınır mı, Verilir mi?

 

B SALONU

2. Oturum                    Oturum Başkanı: Doç. Dr. Songül Aslan                                         Saat: 10.45-12.00

Katılımcı

Bildirinin Adı

Sevtap Günay Köprülü

Tıp Çevirisinde Teşbihte Hata Olmasın

Songül Aslan

Olmak ve Görünmek Kiplikleri Bağlamında Kanadı Kırık Kuş Anlatısının Göstergebilimsel Çözümlemesi

Emre İnanır

Sosyal Medya ve Sansür: Twitter’da Kullanıcı Sansürü İncelemesi

Hande Kaplan

Suzan Sözen'in Kiralık Ruh Romanında Fantastik Ögeler

ÖĞLE ARASI

A SALONU

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Topaloğlu                     Saat: 13.30-14.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Yusuf Topaloğlu

Fransızca Yazılı Üretimde Sözdizimi, Dilbilgisi ve Yazım Yanlışları

Esra Küçüksakarya

Murat Özgen

Türkçede “Kendi/Kendisi” Göndergeleri Üzerine Bir İnceleme

Pelin Karacan

Özgün Koşaner

Beyza Çimen

Dil Modeli Üretimi ve İnsan Yazımı Metinlerin Karşılaştırmalı Çözümlemesi: Akademik Metinler Bağlamında Bir İnceleme

Ruhan Güçlü

Exploring the Explicit and Implicit use of We in Turkish Research Articles Written by Turkish and non-Turkish authors: A sample of Education and Science Journal

Mehmet Niyazi Kodal

Popüler Kültür Ögesi Olarak Rap Müzik Parçalarının Dilbilimsel Açıdan İncelemesi

 

B SALONU

3. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Gamze Koçbaş                                                 Saat: 13.30-14.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Gülden Pamukcu

Dilbilimsel Çokseslilikte “Ses” ve “Bakış Açısı” Kavramlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış

Gamze Koçbaş

Neoliberalizm Sonrası Gazete Söyleminin İdeolojik Boyutu: 16 Nisan 2017 Türkiye Referandumu Üzerine Bir İnceleme

Büşra Aycan

Yabancı Dil Fransızca Öğretiminde Mobil Uygulamlar: Duolingo ve Babbel Örnekleri

Tleuniyazova Gulmira Bayniyazovna

Some Problems Composition of Lyric Works

Mine Özçelik

Gürsel Korat’ın Zaman Yeli Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme

ARA: Çay, Kahve Molası

A SALONU

4. Oturum                     Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail Avcı                                           Saat: 15.00-16.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

İsmail Avcı

Şiirden Şehre: Uşaklı Derunî’nin Şiirlerinden Hareketle 18. Asırda Uşak’ta Sosyal ve Kültürel Hayat

Yakup Yeşilyaprak

Nedîm Divanı’nda Kullanılan Mekânların Göstergebilimsel Değeri Üzerine Bir Değerlendirme

Yusuf Can Tıraş

Fehîm-i Kadîm’in Psikolojisi

Bünyamin Tetik

Böyle İşitdük Bir Rivâyetde: Leylâ ve Mecnûn Mesnevilerinde Anlatıcı Sorunu

Fahri Kaplan

Koca Râgıb Paşa’nın Yayımlanmamış Bir Gazeli ve Dîvân’ının Yeni Bir Nüshası

 

B SALONU

4. Oturum                     Oturum Başkanı:   Dr. Öğ. Üyesi Birsel Sağıroğlu                                               Saat: 15.00-16.15

Katılımcı

Bildirinin Adı

Simay Turan

Posthüman Yazında Müzik İmgesi: Maurice G. Dantec Örneği

İbrahim Özakman

Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Bağlamında Osmanlı Dünyasında Wanda

Otarova Tursingul Jetkerbaykızı

Tenelbai Sarsenbayev’in Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme

Merve Gün

İnsan Merkezciliğin Ötesinde Bir Yaşam İnşası: Yer KuşAğı

ARA: Çay, Kahve Molası

5. Oturum                    Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Seval Ayne Karacabey                  Saat: 16.30-17.45

Katılımcı

Bildirinin Adı

Seval Ayne Karacabey

Hanns-Josef Ortheil’in Kalem ve Kâğıt – Bir tutkunun Romanı Eserinde Baba Figürü

Gülden Yüksel

Choices and Reconciliation with Self in Matt Haig’s The Midnight’s Library

Jale Coşkun

Rusça ve Türkçe Somatik Deyimlerde ‘Göz’ Sözcüğünün Karşılaştırılması